Lauren Saenz ’19: Categorizing Minorities

What do you think?